Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten,
leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Robert herenmode B.V. (hierna te noemen: Robert Mode).

1.2 Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.


1.3 Robert Mode behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Robert Mode deze voorwaarden wijzigen.

2. Een contract afsluiten

2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Robert Mode heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien Robert Mode niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Robert Mode bevestigt de order van de klant per e-mail.

2.2 Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Robert Mode zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.


2.3 Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Robert Mode webshop.

3. Prijzen en kosten

3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de webshop van Robert Mode. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief 21% BTW.


3.2 De prijzen die zijn vermeld in de webshop van Robert Mode zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

3.3 Robert Mode is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

4. Uitvoering van orders

4.1 Robert Mode zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.


4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven op de webshop van Robert Mode.

4.3 Robert Mode zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

4.4 De aflever termijn die op de webshop van Robert Mode staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5. Recht om artikelen terug te sturen

5.1 De klant heeft het recht een artikel (ondergoed en sokken uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Robert Mode. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Robert Mode reeds betaald heeft voor de artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Robert Mode de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.


5.2 De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in de winkel van Robert Mode. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de winkel worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door Robert Mode wordt het te vergoeden bedrag binnen veertien (14) dagen op de rekening van de klant teruggestort.

5.3 Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Robert Mode, worden niet vergoed.


5.4 Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels (let hierbij op dat ook het Retour label niet verwijderd mag zijn).


5.5 Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Robert Mode worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.


5.6 Robert Mode heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Robert Mode.

6. Foutieve aflevering

Indien Robert Mode een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Robert Mode te laten weten. Robert Mode zal de aankoopprijs plus eventuele aflever kosten vergoeden.

7. Overmacht

7.1 Robert Mode is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Robert Mode valt.


7.2 Indien Robert Mode niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Robert Mode de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.


7.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Robert Mode valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Robert Mode het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

8. Klachten

8.1 Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij of zij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina ‘Ruilen & retourneren’ van onze website.


8.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@robertmode.com.

8.3 In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Robert Mode, en het artikelnummer.

9. Betaling

9.1 De klant kan met Visa, Mastercard, iDeal en Paypal betalen.

9.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Robert Mode Webshop.

10. Privacy

10.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Robert Mode het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Robert Mode, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

10.2 De volledige tekst van het privacybeleid van Robert Mode vindt u op onze website.

11. Afwijkingen

Robert Mode kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

12. Bedrijfsinformatie

Robert Herenmode B.V. Postadres: Rijksstraatweg 185E, 9752 BE Haren
Tel. +31(0)50 634 4153
E-mail info@robertmode.com Website www.robertmode.com
Kvk-nummer: 64644340 BTW-nummer: NL855758843B01

Winkelwagen